Ten, kdo nesplní povinnosti uzavřít pro registrované vozidlo pojištění odpovědnosti, se dopouští správního deliktu, za který mu hrozí udělení pokuty. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, definuje přestupky proti tomuto zákonu a také příslušné sankce.

Za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti může být uložena pokuta ve výši od 5.000 Kč do 40.000 Kč, v příkazním řízení ve výši 5.000 Kč.

Splnění povinnosti sjednat pro registrované vozidlo povinné ručení je řidič povinen kdykoli na požádání doložit příslušníku Policie ČR. Dokladem prokazujícím, že je pro vozidlo sjednáno účinné povinné ručení, je zelená karta, kterou je tudíž řidič povinen mít vždy u sebe.

Nepředložení zelené karty při silniční kontrole může být pokutováno částkou v rozmezí od 1.500 Kč do 3.000 Kč, v blokovém řízení, tedy na místě, může být za tento přestupek uložena pokuta do výše 1.500 Kč.

Za neodevzdání státní poznávací značky a osvědčení o registraci vozidla (technického průkazu) lze uložit pokutu ve výši od 2.500 Kč do 20.000 Kč. Jedná se o případy, kdy povinné ručení zanikne a do 14 dnů ode dne tohoto zániku není uzavřena nová pojistná smlouva, na jejímž základě vznikne v této lhůtě povinnost platit pojistné a pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události. V takovém případě je vlastník vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci tohoto vozidla (technický průkaz) příslušnému orgánu evidence.

Kromě těchto sankcí vzniká tomu, kdo nesplnil povinnost sjednat pro vozidlo povinné ručení, povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Příspěvek se hradí za každý nepojištěný den ve výši 20 až 300 Kč, podle druhu vozidla.

Další otázkou zůstává případné finanční vyrovnání s poškozeným, kterému nepojištěným vozidlem způsobíte nějakou škodu. V takových případech, kdy škoda nemůže být uhrazena z povinného ručení, poskytne poškozenému náhradu škody Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Následně však vyplacenou částku důsledně vymáhá na nepojištěném škůdci.VOZIDEL POJIŠTĚNÍ